محور مناظره علمی مطالعات اجتماعی

1402-1403

این محور به دنبال ایجاد فرصت براي دانش آموزان «جهت تقویت مهارتهاي تفكر منطقی و انتقادي، بردباري، برقراري ارتباط مؤثر با دیگران (کلامی و غیر کلامی) از طریق به چالش کشیدن خود و دیگران با در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و زیست محیطی در قالب یک مناظره علمی است

دیگر مسابقات
10

محور پژوهش

ناظر علمی و کشوری: حسن اسماعیل زاده عضو گروه علمی: محبوبه بهبهانی نژاد مسأله…
10

محور قرآن و معارف اسلامی

ناظر کشوری: ژیلا انجم روز | ناظر علمی: مسعود محبوبی…
10

محور زبانهای خارجی

ناظر علمی و کشوری: سعید خیری…
10

بازی های مهارتی و توسعه فردی

ناظر علمی و کشوری: کیومرث حسن زاده | عضو گروه علمی: ئاسو شجاعی…
10

محورفرهنگ و هنر

ناظر علمی و کشوری: داود نوروزی | عضو گروه علمی: بهروز الیاسی…
10

محور بازارچه کسب وکار دانش آموزی

ناظرعلمی وکشوری: انوشه جعفری | عضو گروه علمی : احمد اعتضادی…

پوستر