فرجاد سعیدی

فرجاد سعیدی

سال عضویت 1394
6+ مقام
متولد سال 1389

1401-1400

  • مقام چهارم استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی آبی خاکی

1400-1399

  • مقام سوم استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودرو ی خورشیدی آبی خاکی
  • مقام سوم ناحیه مسابقات انرژی های نوین گرایش خودرو های خورشیدی آبی خاکی
  • مقام برتر استانی مسابقات ایده کاپ

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D