شئهد

علی امین الرعایا

4+ مقام
متولد سال 1380

سال 1399:

  • مقام سوم مسابقات استانی کدنویسی گرایش سخت افزار

  سال 2019:

  • شرکت در مسابقات آسیایی 2019 لیگ امدادگر ماز

 

سال 2018:

  • تیم فنی روبوکاپ 2018 در لیگ امدادگر ماز

 

سال 1397:

  • مقام اول مسابقات خوارزمی ناحیه 3 گرایش دست سازه

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D