علی سارنج

علی سارنج

سال عضویت 1400
2+ مقام
متولد سال 1384

سال 1401-1400

  • مقام پنجم کشوری مسابقات کد نویسی گرایش تولید برنامه های سیستم عامل اندروید
  • مقام اول استانی مسابقات کد نویسی گرایش تولید برنامه های سیستم عامل اندروید

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D