امیرعلی مهدیه و محمد فرهادی

امیر علی مهدیه

سال عضویت 1398
متولد سال 1385
  • سال 1401-1400

مقام دوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش تفکر الگوریتمی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D