مهربد صالحی و امیرعلی قانی

امیرعلی قانی

سال عضویت 1395
متولد سال 1389

سال 1401-1400

  • مقام دوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در محیط اسکرچ

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D