آرین حاجی هاشمی

آرین حاج هاشمی

سال عضویت 1400
متولد سال 1386
  • سال 1401-1400

مقام اول استانی مسابقات نجوم گرایش مقاله پژوهش نجومی 1401-1400

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D