رستاباغبانی و آواعلی نوری

آوا علی نوری

سال عضویت 1400
متولد سال 1389

سال 1401-1400

  • مقام دوم استانی مسابقات سلول های بنیادی باز ساختی گرایش مدرس کوچک

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D