داویت آرکا بغوزیان

داویت آرکا بغوزیان

سال عضویت 1399
2+ مقام
متولد سال 1970

سال 1400-1399

  • مقام سوم استانی مسابقات فناوری حوزه فضایی گرایش ساخت بازی زیر سطحی

 

سال 1401-1400

  • مقام سوم استانی مسابقات هوا فضاگرایش ساخت بازی زیر سطحی دو بعدی

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D