دیبا دادخواه

دیبا دادخواه

سال عضویت 1400
متولد سال 1387

سال 1401-1400

  • مقام دوم استانی مسابقات سلول بنیادی گرایش مقاله علمی پژوهشی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D