امین نصراصفهانی و فرازشیرانی

فراز شیرانی

سال عضویت 1400
متولد سال 1388

سال 1401-1400

  • مقام دوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ایدر محیط اسکرچ

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D