فاطمه شکرانی و فاطمه فروتن و تلما محسنی

فاطمه شکرانی

سال عضویت 1400
متولد سال 1387

 سال 1401-1400

  • مقام سوم استانی مسابقات نجوم گرایش کاوش فضایی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D