حامد بنیادی

حامد بنیادی

سال عضویت 1396
5+ مقام
متولد سال 1384

سال 1398-1397

  • مقام اول استانی مسابقات نجوم

 

سال 1399-1398

  • مقام اول استانی و سوم کشوری مسابقات دریا گرایش ماکت سال
  • مقام اول استانی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی سال

 

سال 1400-1399

  • مقام دوم استانی و چهارم کشوری مسابقات فناوری های فضایی گرایش گلایدر فومی

 

سال 1400-1401

  • مقام اول استانی و دوم کشوری مسابقات زیست فناوری گرایش مقاله علمی پژوهشی
  • مقام دوم استانی و سوم کشوری مسابقات حمل و نقل پیشرفته گرایش ایده بازار

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D