کیان اخوت و کیان جهانمرد

کیان اخوت

سال عضویت 1399
متولد سال 1391

سال 1401-1400

  • مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در محیط اسکرچ

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D