مبینا معتمدی و لیلی نصیریانی

لیلی نصیریانی

سال عضویت 1399
3+ مقام
متولد سال 1387

سال 1399-1400

  • مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ

 

سال 1401-1400

  • مقام چهارم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ
  • مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D