الینا حمیدی ابراهیمی علامه

لیانا ابراهیمی

سال عضویت 1398
متولد سال 1387
  • سال 1401-1400

مقام دوم استانی مسابقات نجوم گرایش کاوش فضایی 1401-1400

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D