مهدیه احمدپور و دنیا شیروانی

مهدیه احمدپور

سال عضویت 1400
2+ مقام
متولد سال 1384

سال 1401-1400

  • مقام اول استانی مسابقات حمل و نقل گرایش کشتی شیمیایی
  • مقام سوم کشوری مسابقات حمل و نقل گرایش کشتی شیمیایی

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D