مهلا امامی

مهلا امامی

سال عضویت 1400
3+ مقام
متولد سال 1384

سال 1401-1400

  • مقام دوم کشوری مسابقات زیست فناوری گرایش جام ملی زیست فناوری
  • مقام اول استانی مسابقات زیست فناوری گرایش جام ملی زیست فناوری

 

سال 1402-1401

  • مقام دوم مسابقات استانی سلول های بنیادین گرایش جام مناظره علمی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D