آریستا احدی پرست و مهسا جعفرآقایی

مهسا جعفر آقایی

سال عضویت 1400
متولد سال 1385

سال 1401-1400

  • مقام سوم استانی مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت 1401-1400

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D