محمد باقری ریاحی گل محمدی

ملیکا محمد باقری

سال عضویت 1400
متولد سال 1386

سال 1401-1400

  • مقام اول استانی مسابقات سلولهای بنیادی بازساختی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D