انوریان

مبینا انوریان فرد

3+ مقام
متولد سال 1380

سال 1399:

  • مقام سوم کشوری خوارزمی حوزه زبان و ادبیات فارسی

 

سال 1395:

  • مقام سوم خوشنویسی تحریری انجمن خوشنویسان ایران

 

سال 1394:

  • مقام سوم پرتاب دیسک مسابقات دو و میدانی استانی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D