معصومی

مبینا معصومی

6+ مقام
متولد سال 1380

سال 2018:

  • مقام دوم لیگ ربات های فوتبالیست در روبوکاپ جهانی کانادا
  • کسب عنوان بهترین روحیه تیمی در روبوکاپ جهانی کانادا
  • مقام اول لیگ ربات های فوتبالیست ایران اپن
  • تقدیر شده نوزدهمین جشن ستارگان ویژه دانش آموزان ممتاز استان
  • مقام اول و دوم لیگ جنگجو تکنوکاپ 4،6،7،8

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D