مبینا معتمدی و لیلی نصیریانی

مبینا معتمدی

سال عضویت 1399
3+ مقام
متولد سال 1387

سال 1400-1399

  • مقام اول استانی مسابقات کد نویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ

 

 سال 1401-1400

  • مقام چهارم کشوری مسابقات کد نویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ
  • مقام اول استانی مسابقات کد نویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D