افشار

محمد افشارپور

5+ مقام
متولد سال 1380

سال 2018:

  • تیم فنی لیگ امدادگر ماز در روبوکاپ 2018

 

سال 2017:

  • مقام دوم لیگ امدادگر ماز روبوکاپ 2017 و راهیابی به مسابقات جهانی ژاپن

 

سال 2016:

  • شرکت در مسابقات لیگ امدادگر خط در روبوکاپ 2016

 

سال 2015:

  • شرکت در مسابقات لیگ امدادگر خط در روبوکاپ 2015
  • تقدیر شده نوزدهمین جشن ستارگان ویژه دانش آموزان ممتاز استان

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D