امیرعلی مهدیه و محمد فرهادی

محمد فرهادی

سال عضویت 1398
2+ مقام
متولد سال 1384
  • سال 1401-1400

مقام دوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش تفکر الگوریتمی1400-1401

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D