حسین علی اکبری و محمدمهدی زمانی

محمد مهدی زمانی

سال عضویت 1398
5+ مقام
متولد سال 1384

سال 1401-1400

  • مقام اول کشوری مسابقات انرژی نوین گرایش خودروهای خورشیدی
  • مقام اول استانی مسابقات انرژی نوین گرایش خودروهای خورشیدی
  • مقام سوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو

 

سال 1402-1401

  • تقدیرشده در پنجمین جشنواره مصطفی
  • مقام اول استانی مسابقات انرژی نوین گرایش خودروهای خورشیدی

 

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D