محمد علی سعادتی

محمد علی سعادتی

سال عضویت 1397
4+ مقام
متولد سال 1384

سال 1400-1399

  • مقام دوم استان و اول ناحیه جشنواره نوجوان خوارزمی محور دست سازه سال
  • مقام اول استاني مسابقات آزمایشگاهی گرایش نرم افزار کاربردی سال

 

سال 1401-1400

  • مقام دوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار سال

 

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D