رادبه رامتین

رادبه رامتین

سال عضویت 1394
6+ مقام
متولد سال 1387

 سال 1400 -1399

  • مقام اول استانی دومین دوره مسابقات گیاهان دارویی و طب ایرانی
  • مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزاهای کاربردی
  • مقام دوم استانی مسابقات هوا فضا و حمل و نقل گرایش عکاسی

 

 سال 1401-1400

  • مقام اول استانی مسابقات هوا فضا و حمل و نقل گرایش ایده بازار

 

سال 1402-1401

  • مقام اول استانی کدنویسی گرایش طراحی نرم افزار در محیطAPPINVENTOR

 

سال 1402

  • تقدیرشده در پنجمین جشنواره مصطفی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D