روژینا ابراهیمی

رژینا ابراهیمی

سال عضویت 1397
6+ مقام
متولد سال 1383

سال 1400-1399

  • مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش تفکر الگوریتمی
  • مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای کاربردی

 

سال 1401-1400

  • مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش انباردار
  • مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش انباردار
  • مقام سوم استانی مسابقات انرژیهای نوین گرایش سازه های سبز

 

سال 2022:

  • مقام اول مسابقات روبو کاپ آزاد ایران گرایش فوتبالیست شبیه ساز

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D