سحر قاسمی و صبا سعادت نیا

صبا سعادت نیا

سال عضویت 1400
متولد سال 1385

سال 1401-1400

  • مقام سوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش برنامه نویسی با تفکرالگوریتمی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D