ثمین جعفری و سحر احمدی

سحر احمدی

سال عضویت 1400
2+ مقام
متولد سال 1384

 سال 1401-1400

  • مقام دوم کشوری مسابقات آزمايشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت
  • مقام دوم استانی مسابقات آزمايشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D