خدادوستان و سحر قاسمی

سحر قاسمی

سال عضویت 1400
2+ مقام
متولد سال 1384

سال 1401-1400

  • مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو
  • مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D