ثمین کریمی و زهرا باقریان

ثمین کریمی

سال عضویت 1400
متولد سال 1383

سال 1401-1400

  • مقام دوم استانی مسابقات هوافضا و حمل و نقل گرایش کشتی شیمیایی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D