ستایش صالح پور

ستایش صالح پور

سال عضویت 1398
2+ مقام
متولد سال 1389

سال 1401-1400

  • مقام سوم استانی مسابقات ادبیات و علوم انسانی گرایش نقاشی 1401-1400

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D