قاسمی

شیبا قاسمی

2+ مقام
متولد سال 1380

سال 1400-1401:

  • مقام سوم کشوری مسابقات ادبیات و علوم انسانی گرایش تصویرسازی
  • مقام اول استانی مسابقات ادبیات و علوم انسانی گرایش تصویرسازی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D