تحویلیان

طنین تحویلیان

3+ مقام
متولد سال 1380

 سال 1397 :

  • مقام اول لیگ ربات مسیریاب در جشنواره زاینده رود
  • تقدیر شده در اولین جشنواره علمی پژوهشی زاینده رود
  • تقدیر شده در هشتمین جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان ناحیه

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D