یاسمین زمانی - Copy

یاسمین زمانی

سال عضویت 1399
4+ مقام
متولد سال 1386
سال 1400 1399
  • مقام سوم استانی مسابقات  زیست فناوری گرایش زیست سازه
سال 1401-1400
  • مقام پنجم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش تولید برنامه های  سیستم عامل اندروید
  • مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش تولید برنامه های  سیستم عامل اندروید
  • مقام  برتر استانی مسابقات گیاهان دارویی گرایش بسته بندی گیاهان دارویی و فرآورده ها

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D