داویت آرکابغوزیان و یوریک یغسانیان

یوریک یغسانیان

متولد سال 1387

سال 1401-1400

  • مقام سوم استانی مسابقات هوا فضاگرایش ساخت بازی زیر سطحی دو بعدی

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D