اهورا ابولی

  • 1400-1401 :

نخبه برتر سال در جایزه نوبل ایران (جایزه البرز)

کسب مقام پژوهشگر برتر دانش آموزی

کسب مقام اول کشور جشنواره بین المللی نوربزرگداشت ابوریحان بیرونی

کسب مقام اول کشور بخش هنری و مفهومی مسابقات کنگره قرآنی سمپاد

کسب مقام اول در بخش سازه در مسابقات اکسیر-ایده ران

  • 1399-1400 :

کسب مقام اول کشور و استان مسابقات نوجوان خوارزمی محور دست سازه

کسب مقام اول مسابقات زیست فناوری گرایش بیوانرژی