علی امین الرعایا

  • 1399 :

مقام سوم مسابقات استانی کدنویسی گرایش سخت افزار

  • 2019 :

شرکت در مسابقات آسیایی 2019 لیگ امدادگر ماز

  • 2018 :

تیم فنی روبوکاپ 2018 در لیگ امدادگر ماز

  • 1397 :

مقام اول مسابقات خوارزمی ناحیه 3 گرایش دست سازه