امیرعلا تابش

  • 1400-1401 :

کسب مقام اول استانی مسابقات هوافضا و حمل و نقل گرایش ایده بازار

  • 1399-1400 :

کسب مقام پنجم کشوری و دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای کاربردی

کسب مقام پنجم کشوری و اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش اپ اینونتور

کسب مقام اول استانی مسابقات انرژی های نوین محور دست سازه های سبز

کسب مقام برتر مسابقات استانی ایده کاپ نهم شهرداری

  • 1398-1399 :

کسب مقام اول کشوری و اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش اسکرچ

  • 2017و2018و2019 :

کسب مقام چهارم تیمی مسابقات WRO کشوری