امیرعلی تابش

  • 1400 :

مقام سوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش اندروید

  • 1399 :

مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش اندروید

  • 2018 :

نماینده ایران در مسابقات جهانی WRO تایلند

  • 1397 :

مقام اول مسابقات کشوری WRO