امیرحسین واهب

  • 1400-1401 :

کسب مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی

کسب مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی