آناهیتا کاویانی

  • 1400-1401:

کسب مقام اول کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی

کسب مقام اول استانی جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی

کسب مقام اول استانی مسابقات همیار معلم

کسب عنوان دانش آموز پژوهشگر برتر ناحیه

  • 1399-1400 :

کسب مقام اول ناحیه مسابقات علمی پژوهشی گرایش گیاهان دارویی

کسب مقام اول استانی مسابقات نانوفناوری گرایش پیشنهاد پژوهش

  • 1398-1399 :

کسب مقام اول کشوری مسابقات نانوفناوری گرایش فیلم و انیمیشن

کسب مقام استانی مسابقات نانوفناوری گرایش فیلم و انیمیشن