آیه خورشیدیان

 

  • 2016 :

کسب مدال نقره گروه پزشکی( کلاسM نمایشگاه بین المللی اختراعات)سوییس 2016

کسب رتبه اول پنجمین جشنواره دانش آموزی نانو

تقدیر شده به عنوان پژوهشگر برتر دانش آموزی