آیناز علیان

  • 1399 :

مقام اول کشوری مسابقات نانو فناوری( گزارش نویسی پوشش های آبگریز )

مقام اول استانی مسابقات نانو فناوری( گزارش نویسی پوشش های آبگریز )