فرجاد سعیدی

  • 1400-1401 :

مقام چهارم استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی آبی خاکی

  • 1399-1400 :

مقام سوم استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی آبی خاکی

مقام سوم ناحیه مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی آبی خاکی

مقام برتر استانی مسابقات ایده کاپ