فرناز صحرایی

  • 2022 :

مقام اول روبوکاپ آزاد ایران 2022 گرایش فوتبالیست شبیه ساز

  • 1400-1401 :

مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش انباردار

مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش انباردار

مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

  • 1399-1400 :

مقام پنجم کشوری مسابقات فناوری حوزه فضایی گرایش ایده بازار

مقام اول استانی مسابقات فناوری حوزه فضایی گرایش ایده بازار

مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای کاربردی