فاطمه کبیری

مدال نقره کشوری هشتمین المپیاد نانو فناوری

مقام اول کشوری مسابقات علوم اعصاب شناختی

مقام اول کشوری ششمین جشنواره نانو فناوری سال 94

مقام سوم روبوکاپ آزاد ایران در لیگ امدادگر خط

تقدیر شده به عنوان پژوهشگر برتر کشوری