حامد بنیادی نائینی

  • 1400-1401

کسب مقام اول استانی مسابقات زیست فناوری گرایش مقاله علمی پژوهشی

کسب مقام دوم کشوری مسابقات زیست فناوری گرایش مقاله علمی -پژوهشی

کسب مقام دوم استانی مسابقات حمل ونقل پیشرفته گرایش ایده بازار

کسب مقام سوم کشوری مسابقات حمل ونقل پیشرفته گرایش ایده بازار

  • 1400

کسب مقام دوم استانی مسابقات فناوری های فضایی گرایش گلایدر فومی

کسب مقام چهارم کشوری مسابقات فناوری های فضایی گرایش کلایدر فومی

  • 1399

کسب مقام اول استانی مسابقات دریا گرایش ماکت

کسب مقام سوم کشوری مسابقات دریا گرایش ماکت

کسب مقام اول استانی سلول های بنیادی وپزشکی بازساختی

  • 1398

کسب مقام اول استانی مسابقات نجوم